«دولت و ملت ، همدلي و همزباني»

 

در دو عالم جلال ما "زهراست"
رمـز تـغیـیر حال ما "زهراست"
عــیــــد بــا فـاطــمـیــه مـی آیـــد
ذکــر تحویل سال ما "زهراست"