«اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»

 

حضرت علي (ع) فرمودند : 

شرط خرد حفظ تجربه ها و بکار بستن آنهاست