« اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال »

حضرت محمد (ص) :
الْعِبَادَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ فِي طَلَبِ الْحَلَال

عبادت ده جز است که نه جز آن در کار و تلاش
برای به دست آوردن روزی حلال است