«دولت و ملت ، همدلي و همزباني»

 

هرگز درباره چیزی نگو آن را از دست داده ام

 بلکه فقط بگو آن را پس داده ام