« اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال »
صفحه اصلی  »  مدیر کل امور مالی و ذیحساب  

 

مدیر کل امور مالی و ذیحساب : آقاي عليرضا لطيف

 

مسئول دفتر مدیر کل امور مالی و ذیحساب : آقاي حسين خوبياريان