« اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال »
صفحه اصلی  »  حسابداری مالی  

 

  • رئیس اداره حسابداری مالی : حامد ابراهیمی 
  • کارشناس حقوق و دستمزد : ندا مالمیر 
  • کارشناس صدور سند : محسن حجتی 
  • کارشناس صدور سند : وحید سیدمحمدلو
  • کارشناس صدور سند : فاطمه منتخب 
  • کارشناس رسیدگی : سعیده ذوالفقار 
  • کارشناس اموربازنشستگی : عباس اسماعیل زاده
  • بایگان اسناد : طاهر عباسیان 
  • تحصیل دار : حبیب رودسرابی