« اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال »
صفحه اصلی  »  اداره کل برنامه و بودجه  

آشنایی با اداره کل برنامه و بودجه

وظایف :

 • تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت کانون با همکاری معاونت های ذیربط و ارائه به معاونت اداری مالی جهت طرح در هیأت مدیره با توجه به :الف) خط مشی مصوب .ب) امکانات بالقوه و بالفعل کانون . ج)سیاست ها و برنامه ها
 •  تهیه و تنظیم گزارشهای لازم در جهت اولویت بخشی به برنامه ها با توجه به بودجه مصوب .
 • تنظیم و تلفیق برنامه سالانه واحدها و ابلاغ بودجه و برنامه های مصوب به آنها .
 • ایجاد سیستم جمع آوری اطلاعات و آمار کانون .
 • تهیه و تنظیم بودجه جاری و عمرانی کانون براساس سیاست ها و خط مشی های جاری .
 • دفاع از بودجه پیشنهادی در مراجع ذیربط .
 • اصلاح و ارائه متمم بودجه در صورت لزوم .
 • ایجاد امور مربوط به دریافت اعتبارات جاری و عمرانی .
 • ارزیابی از اجرای طرح ها و برنامه های مصوب و تهیه گزارشات مربوطه .
 • تقسیم و تفکیک بودجه تصویبی بین استانها و مدیریت ها با توجه به برنامه های مصوب واحدهای مذکور .
 • کنترل چگونگی هزینه شدن اعتبارات جاری و عمرانی در واحدهای مختلف از نظر تطبیق با ضوابط و مقررات بودجه .
 • تنظیم و تعیین و ابلاغ شاخص ها برای کلیه برنامه ها با هماهنگی واحدهای ذیربط و ارزیابی از چگونگی اجرای آنها.
 • انجام کلیه موارد ارجاعی دیگر از طرف معاونت اداری مالی .


ساختار سازمانی :

 • مدیر کل برنامه و بودجه : آقاي مصطفی زند
 • معاون مدیر کل برنامه و بودجه:خانم لیلا کمالی
 • مسئول دفتر برنامه و بودجه: آقای عنایت اله نظام

 •  كارشناس هماهنگي و پیگیری : آقاي رضا ناطقي
 • کارشناس مسئول طرح و برنامه و آمار : خانم نازنين غلامي
 • کارشناس طرح و برنامه  : خانم زهرا رحمتي