« اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال »
صفحه اصلی  »  واحد رفاه  

شرح وظیفه واحد بیمه ورفاه

هماهنگی ونظارت بر استفاده از مجتمع های فرهنگی وآموزشی مشهد ونشتارود،پیگیری امورات بیمه ای تکمیلی،تامین اجتماعی ،خدمات درمانی،صندوق ذخیره فرهنگیان کارکنان وبازنشستگان،برگزاری مسابقات ورزشی دهه فجر وسفرهای معنوی قم وجمکران برای کارکنان،پیگیری هزینه های لباس برای کارکنان واجد شرایط ،تقدیر از فرزندان ممتاز کارکنان در سال،پیگیری وانعقاد قرار داد با شرکتهای جهت استفاده اماکن ورزشی برای کارکنان ،پاسخگوئی به مراجعین رفاه

اسامی کارکنان

  • كارشناس بيمه و رفاه : علیرضا حسینی
  • مسئول امور رفاهی : احمد خداوردی
  • کارمند رفاه : خانم عابدینی
  • کارمند رفاه : خانم رضايي

شرح وظیفه کارکنان

  • نظارت بر امور رفاه،انجام امورات صندوق ذخیره فرهنگیان،بیمه خدمات درمانی،بیمه تامین اجتماعی، بیمه عمر،بیمه تکمیلی کارکنان،برگزاری مسابقات وسفرهای معنوی قم وجمکران  
  • پیگیری هزینه های درمان کارکنان،تهیه لیست کسورات بیمه ای تکمیلی ،پیگیری بیمه تکمیلی بازنشستگان،پاسخگوئی مراجعین به واحد رفاه 
  • انجام و پیگیری امورات بیمه برون سازمانی، پاسخگوئی به مراجعین به واحد رفاه،نماینده کانون در پیگیری هزینه های رفاه،انجام وبرنامه ریزی مربوط به مجتمع های فرهنگی آموزشی مشهد ونشتارود