« اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال »
صفحه اصلی  »  اداره دبیرخانه و بایگانی  

شرح وظیفه اداره دبیرخانه وبایگانی

•دريافت تمامي نامه هاي وارده و ثبت در سيستم اتوماسيون وارجاع به كارشناسان طبق تفكيك استان و دستور مديريت.

•  دريافت و تنظيم و پيش نويس و تايپ نامه هاي صادره وارجاع به كاركنان.

• تفكيك نامه هاي صادره و احكام (‌حقوقي،مأموريت، استعلاجي)

• ارسال نامه هاي صادره به استانها و سازمان ها.

• دريافت وارسال ايميل.

• بايگاني كليه مكاتبات اعم از وارده و صادره درپرونده پرسنلي و زونكن معاونت و مكاتبات.

• نگهداري و برگ شماره پرونده پرسنلي(‌شاغلين و غير شاغلين)

•برگ شماري ، تنظيم و ارسال پرونده هاي مأمورين و خروجي قطعي به سازمان ها .

• ارسالنامه هاي صادره اعم از پستي و توزيع واحد هاي ستادي و استاني.

• تكثير و زيراكس برگههاي حجيم واحد ها.

•  پيگيري و پاسخگويي نامه هاي وارده و صادره.

اسامی کارکنان

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

شرح وظیفه

محمد عبدلي

رئيس اداره دبيرخانه

 تفكيك نامه هاي صادره و احكام حقوقي،مأموريت، استعلاجي. دريافت وارسال ايميل.پيگيري و پاسخگويي نامه هاي وارده و صادره.

 

مسئول اموردفتري

دريافت تمامي نامه هاي وارده و ثبت در سيستم اتوماسيون وارجاع به كارشناسان طبق تفكيك استان و دستور مديريت

مصطفی محمدی

متصدی دبیرخانه

ارسال نامه هاي صادره به استانها و سازمان ها

 

اپراتور

بايگاني كليه مكاتبات اعم از وارده و صادره درپرونده پرسنلي و زونكن معاونت و مكاتبات. نگهداري و برگ شماره پرونده پرسنلي(‌شاغلين و غير شاغلين). برگ شماري ، تنظيم و ارسال پرونده هاي مأمورين و خروجي قطعي به سازمان ها

مهدي اكبريان

بايگان

بايگاني كليه مكاتبات اعم از وارده و صادره درپرونده پرسنلي و زونكن معاونت و مكاتبات. نگهداري و برگ شماره پرونده پرسنلي(‌شاغلين و غير شاغلين). برگ شماري ، تنظيم و ارسال پرونده هاي مأمورين و خروجي قطعي به سازمان ها

 

ماشين نويس

دريافت كليه نامه هاي صادره به صورت پيش نويس و آماده سازي آنها ( تايپ وصفحه بندي و شماره گيري) و ارجاع آنها به كارشناسان و آماده سازي كليه قرارداها و جداول و آمارگيري و تهيه گزارش ها

ليلا ميرزايي

ماشين نويس

دريافت كليه نامه هاي صادره به صورت پيش نويس و آماده سازي آنها ( تايپ وصفحه بندي و شماره گيري) و ارجاع آنها به كارشناسان و آماده سازي كليه قرارداها و جداول و آمارگيري و تهيه گزارش ها

مژگان تيرگر

ماشين نويس

دريافت كليه نامه هاي صادره به صورت پيش نويس و آماده سازي آنها ( تايپ وصفحه بندي و شماره گيري) و ارجاع آنها به كارشناسان و آماده سازي كليه قرارداها و جداول و آمارگيري و تهيه گزارش ها

شهرام آشوري

متصدي امور رفاهي

 ارسال نامه هاي صادره اعم از پستي و توزيع واحد هاي ستادي و استاني

سعيد زفعره

انباردار

تكثير و زيراكس برگه هاي حجيم واحد ها