« اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال »
صفحه اصلی  »  حوزه مدیر عامل  

 

حوزه مدیر عامل :

 

مدیر عامل محترم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان : جناب آقای علیرضا حاجیان زاده

مشاور محترم مدیر عامل : جناب آقای عبدالحميد شهسواري

مسئول دفتر مدیر عامل آقای مهدي محموديان