« اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال »
صفحه اصلی  »  معاونت توسعه و مدیریت منابع  

 

  • معاون توسعه و مديريت منابع : موسی رضا نظری
  • مسئول دفتر معاون توسعه و مديريت منابع : آقاي مالك صمدي