« اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال »
صفحه اصلی  »  پروفایل ها  

نام :
عنوان/مسئولیت/پست :
استان :
فاضل نظری
مديرعامل
محسن چيني فروشان
مديركل سيفژ
موسی رضا نظری
معاون توسعه و مديريت منابع
معاون فرهنگی
معاون تولید
موسي رضا نظري
مدير كل منابع انساني و پشتيباني
قاسم تنها
مدیر دفتر مرکزی حراست
عليرضا لطيف
مديركل‌امور‌مالي‌ و ذيحسابي
محمد رضا هاشمی
رئیس کانون زبان ایران
مجتبي دانشور
مدير كل روابط عمومي و امور بين الملل
وحید طوفانی اصل
رئیس کتابخانه مرجع
سرپرست‌سرگرميهاي سازنده
 
برو به صفحه :